Zápis do Klásku

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
na školní rok 2023/2024

Mateřská škola Klásek s.p.o. je zřízena za účelem rozvoje osobnosti, tělesného a rozumového rozvoje dětí předškolního věku zaměstnanců

a) Ministerstva zemědělství

b) dalších subjektů v rezortu Ministerstva zemědělství

O přijetí do Mateřské školy Klásek s.p.o. rozhoduje ředitelka na základě kritérií stanovených zřizovatelem.

Na základě ustanovení §34 a §165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitelka Mateřské školy Klásek s.p.o. stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění).

Do mateřské školy lze přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci pouze v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Ředitelka školy rozhoduje o právech a povinnostech účastníků vzdělávání ve správním řízení s tím, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam je zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti. O přijetí bude rozhodovat pořadí podle věku – děti budou seřazeny podle data narození od nejstaršího dítěte do naplnění kapacity mateřské školy, uvedené ve školském rejstříku.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla od 3 let, nejdříve však od dvou let, až do začátku povinné školní docházky.

K předškolnímu vzdělávání budou děti přijaty podle následujících kritérií:

  1. věk dítěte (datum narození), kdy bude upřednostněno dítě starší (děti řazené od nejstaršího po nejmladší)

Kompetence dítěte při nástupu do mateřské školy:

Dítě používá toaletu (dítě se nepomočuje, nenosí pleny), při jídle jí samostatně lžící a vidličkou, pije ze skleničky či hrníčku, začíná si samostatně oblékat některé části oblečení, pohybuje se bezpečně chůzí (již nepoužívá kočárek), umí slovně vyjádřit své potřeby a reaguje na pokyny dospělé osoby.

 

V Praze dne 10. 3. 2023

Lenka Slepičková, ředitelka školy

Formulář ke stažení: Žádost o přijetí dítěte do MŠ

K zápisu je třeba doložit: vyplněnou Žádost o přijetí, potvrzenou lékařem a zaměstnavatelem, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Dotazy ohledně přijetí můžete posílat na e-mail: info@msklasek.cz