Zápis do Klásku

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
na školní rok 2021/2022

Mateřská škola Klásek s.p.o. je zřízena za účelem rozvoje osobnosti, tělesného a rozumového rozvoje dětí předškolního věku zaměstnanců

a) Ministerstva zemědělství

b) dalších subjektů v rezortu Ministerstva zemědělství

O přijetí do Mateřské školy Klásek s.p.o. rozhoduje ředitelka na základě kritérií stanovených zřizovatelem.

Ředitelka Mateřské školy Klásek s.p.o. stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §34 a §165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění).

Do mateřské školy lze přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci pouze v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Ředitelka školy rozhoduje o právech a povinnostech účastníků vzdělávání ve správním řízení s tím, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam je zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

Děti budou do mateřské školy přijímány podle následujících kritérií:

  1. věk dítěte (datum narození), kdy bude upřednostněno dítě starší
  2. sourozenec v mateřské škole

Kompetence dítěte při nástupu do mateřské školy:

Dítě používá toaletu (dítě se nepomočuje, nenosí pleny), při jídle jí samostatně lžící a vidličkou, pije ze skleničky či hrníčku, začíná si samostatně oblékat některé části oblečení, pohybuje se bezpečně chůzí (již nepoužívá kočárek), umí slovně vyjádřit své potřeby a reaguje na pokyny dospělé osoby.

 

V Praze dne 30. 3. 2021

Mgr. Slavěna Pitnerová,

ředitelka MŠ

Formulář ke stažení: Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Dotazy ohledně přijetí můžete posílat na e-mail: info@msklasek.cz