GDPR

Mateřská škola Klásek s.p.o., je státní příspěvkovou organizací Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, které je jejím zřizovatelem.

Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí předškolního věku.

Mateřská škola Klásek s.p.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Mateřská škola Klásek s.p.o je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

zápis k předškolnímu vzdělávání,
zajištění předškolního vzdělávání,

Kontaktní adresa správce:

Mateřská škola Klásek s.p.o
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
IČ 06081771
telefon: +420 702 169 417
e-mail:
info@msklasek.cz
ID datové schránky: ap9jd39

 

Správce: Mateřská škola Klásek s.p.o., se sídlem Těšnov 65/17, 110 00  Praha 1 – Nové Město a
IČ 06081771 jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).
Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.
Osoba určená pro jednání za pověřence je JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:
1.ID datové schránky5b36car
2.adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
3.telefonní číslo: 703 140 006, 733 281 378, 732 464 854
4.e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz
 

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Mateřskou školu Klásek s.p.o. vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Mateřskou školou Klásek s.p.o. a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.