GDPR

Mateřská škola Klásek s.p.o., je státní příspěvkovou organizací Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, které je jejím zřizovatelem.

Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí předškolního věku.

Mateřská škola Klásek s.p.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Mateřská škola Klásek s.p.o. je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

zápis k předškolnímu vzdělávání,
zajištění předškolního vzdělávání,

Kontaktní adresa správce:

Mateřská škola Klásek s.p.o., Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, IČO:06081771,  

telefon: +420 702 169 417, e-mail: info@msklasek.cz, ID datové schránky: ap9jd39

Mateřská škola Klásek s.p.o. na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenuje pověřence pana: PhDr. Ing. Pavla Štursu pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

PhDr. Ing. Pavel Štursa, Klásek s.p.o., pověřenec, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, telefon: +420 702 708 597, e-mail: stursapavel@icloud.com, ID datové schránky: 8789e8j

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Mateřskou školu Klásek s.p.o. vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Mateřskou školou Klásek s.p.o. a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.